S 28672123
รับมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง และนางณิชชา รัชตทวีโภคิน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชุม "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง " ผ่านระบบ Zo0m Meeting
โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ "เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น" โดยมุ่งเน้นให้ "เกษตรกรรวมกลุ่มช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของสหกรณ์"
***นโยบายด้านการส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร***
1. ผลักดันให้สมาชิกมีส่วนรวมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร