S 28713228

โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจการสหกรณ์ การรายงานข้อมูลผ่านระบบตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบกิจการ/ฐานะการเงิน แนวทางการตรวจการที่เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสังเกตทางการเงิน การบัญชี และธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวสาวดี รักษ์ศิริ อดีตสหกรณ์จังหวัดกระบี่ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบกิจการ/ฐานะการเงิน และแนวทางการตรวจการที่เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสังเกตทางการเงิน การบัญชี และธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบันและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง