11 2562

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ 30 กันยายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กันยายน 2565) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สิงหาคม 2565) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรกฏาคม 2565) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มิถุนายน 2565) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พฤษภาคม 2565) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน 2565) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มีนาคม 2565) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กุมภาพันธ์ 2565) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มกราคม 2565) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ธันวาคม 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พฤศจิกายน 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564) 

                                                                                               

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ 30 กันยายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิงหาคม 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรกฎาคม 2564) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มิถุนายน 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พฤษภาคม 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เมษายน 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มีนาคม 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กุมภาพันธ์ 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มกราคม 2564)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ธันวาคม 2563)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พฤศจิกายน 2563)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563)

 

 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันยายน 2563)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ 30 กันยายน 2563 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สิงหาคม 2563)  

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรกฎาคม 2563) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิถุนายน 2563) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พฤษภาคม 2563) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มีนาคม 2563) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กุมภาพันธ์ 2563) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มกราคม 2563)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ธันวาคม 2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พฤศจิกายน 2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันยายน 2562)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ณ 30 กันยายน 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สิงหาคม 2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรกฎาคม 2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มิถุนายน 2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พฤษภาคม 2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เมษายน 2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (มีนาคม  2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (กุมภาพันธ์  2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (มกราคม  2562)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ธันวาคม  2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (พฤศจิกายน  2561)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ตุลาคม  2561)

 

 

user373724 pic142359 1382010030