mu 1

 

jakkawan

นายจักรวาล คเชนทร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) 
สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 077811490
โทรศัพท์มือถือ 065-3485368
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพที่รับผิดชอบ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุขระนอง จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำกัด
5. สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ำเกาะพยาม จำกัด
6. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด
7. สหกรณ์ชาวสวนกาแฟกะเปอร์ จำกัด
8. กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำ

duriyasak

นายดุริยะศักดิ์  เดชฤดี
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
โทรศัพท์ 077811490
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพที่รับผิดชอบ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 2 จำกัด
2. สหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง จำกัด
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจพัฒนา จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรปาล์มนัำมันกะเปอร์ จำกัด
5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะพยาม
6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะช้าง
7. กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากน้ำ
8. กลุ่มกะปิกุ้งเคยเสริมไอโอดีนบ้านอ่าวเคย

panit

นางสาวผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
โทรศัพท์ 077811490 
E-mail: -

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพที่รับผิดชอบ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการจังหวัดระนอง จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จำกัด
3. สหกรณ์บริการเดินเรือหมู่เกาะอันดามัน จำกัด
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอามานะห์สุขสำราญ จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรสุขสำราญ จำกัด
6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคา
7. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทรายแดง
8. กลุ่มฟื้นฟูนาข้าวตำบลกำพวน
9. กลุ่มกาแฟคั่วบดไร่ใน

wililak

นางสาววิไลลักษณ์  ตันโสภณ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
โทรศัพท์ 077811490 
E-mail: -
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรสุขสำราญ จำกัด
3. สหกรณ์ชาวสวนกาแฟกะเปอร์ จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด
5. สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ำเกาะพยาม จำกัด
6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะพยาม
7. กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคา
8. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะช้าง
9. กลุ่มเกษตรกรสวนปากน้ำ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  รับผิดชอบอำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ  มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ  จำนวน  23  แห่ง ดังนี้

อำเภอเมือง

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 2 จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการจังหวัดระนอง จำกัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุขระนอง จำกัด
8. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง จำกัด
9. สหกรณ์บริการเดินเรือหมู่เกาะอันดามัน จำกัด
10. สหกรณ์บริการผูัใช้น้ำเกาะพยาม จำกัด
11. สหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง จำกัด
12. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะช้าง
13. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะพยาม
14. กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากน้ำ
15. กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำ
16. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำทรายแดง
17. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทรายแดง

อำเภอกะเปอร์ 

1. สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด
2. สหกรณ์ชาวสวนกาแฟกะเปอร์ จำกัด
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจพัฒนา จำกัด

อำเภอสุขสำราญ

1. สหกรณ์การเกษตรสุขสำราญ จำกัด
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอามาน๊ะห์สุขสำราญ จำกัด
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคา