borrihan

 

 

ว่าง

 

 

นายสุเทพ ทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางสหกรณ์
      สถาบันการศึกษาสหกรณ์
โทรศัพท์  077811490  โทรศัพท์มือถือ 093-6823880
E-mail : thep 

 pantita

นางสาวปัณฑิตา บัวฉิม
นักวิชาสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 077811490

E-mail : ban

teeratat

นายธีระทัศน์  ควรวินิจ
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โทรศัพท์ 077811490
E-mail : teera

somporn

นายสมพร กลับหลังสวน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
โทรศัพท์ 077811490
E-mail : som

nipaporn me

นางสาวนิภาพร มีศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077811490
E-mail : nipa

 kanjanaa

นางกาญจนา ว่าวทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
      มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
โทรศัพท์ 077811490
E-mail : kan

pattida

นางสาวพัฑฒิดา มณีโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                 วิทยาลัยเกษตรและเทตโนโลยีระนอง
โทรศัพท์ 077811490
E-mail : plam

sutamas

นางสุฑามาศ สุวัณจรรยากุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิตสาขาการบัญชี
                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทรศัพท์ 077811490
E-mail : tidtee

sunisa

นางสุนิสา  ดารา
พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ 077811490
  

narongsak

นายณรงศักดิ์  ไชยวงศ์เหล็ก
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 077811490
 

sarayut

นายสรายุทธ์ สุขุมาภิรมย์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ 077811490
 

 warayut

ส.ต.วรายุทธ์  เดชคงแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ 077811490