borrihan

suthep

นายสุเทพ ทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางสหกรณ์
      สถาบันการศึกษาสหกรณ์
โทรศัพท์  077811490  โทรศัพท์มือถือ 093-6823880
E-mail : thep 

 pantita

นางสาวปัณฑิตา บัวฉิม
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 077811490  โทรศัพท์มือถือ 096-8462350

E-mail : ban

teeratat

นายธีระทัศน์  ควรวินิจ
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โทรศัพท์ 077811490 โทรศัพท์มือถือ 086-6872956
E-mail : teera

somporn

นายสมพร กลับหลังสวน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
โทรศัพท์ 077811490 โทรศัพท์มือถือ 085 6547116
E-mail : som

jitwera

นายจิตรวิระ หีตดาษ
พนักงานพิมพ์
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระนอง
โทรศัพท์ 077811490  โทรศัพท์มือถือ 083-3926397
E-mail : jitvee

nipaporn me

นางสาวนิภาพร มีศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077811490 โทรศัพท์มือถือ 089 9332084
E-mail : nipa

 kanjanaa

นางกาญจนา ว่าวทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
      มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
โทรศัพท์ 077811490 โทรศัพท์มือถือ 096 6363224
E-mail : kan

pattida

นางสาวพัฑฒิดา มณีโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                 วิทยาลัยเกษตรและเทตโนโลยีระนอง
โทรศัพท์ 077811490 โทรศัพท์มือถือ 098-0828037
E-mail : plam

sutamas

นางสุฑามาศ สุวัณจรรยากุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิตสาขาการบัญชี
                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทรศัพท์ 077811490 โทรศัพท์มือถือ 083-3891134
E-mail : tidtee

sunisa

นางสุนิสา  ดารา
พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ 077811490
โทรศัพท์มือถือ
085 1611331 

narongsak

นายณรงศักดิ์  ไชยวงศ์เหล็ก
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 077811490
โทรศัพท์มือถือ
093 6074906

sarayut

นายสรายุทธ์ สุขุมาภิรมย์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ 077811490
โทรศัพท์มือถือ
063 2522382

 warayut

ส.ต.วรายุทธ์  เดชคงแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ 077811490
โทรศัพท์มือถือ
086 1207655