kjs

 

duangrat

นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ 077 811490  โทรศัพท์มือถือ 082-2806925
kea

 waraporn

นางสาววราภรณ์  นุ่นเหว่า
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทรศัพท์ 077 811490  โทรศัพท์มือถือ  081 0964137
  

arkom

นายอาคม มีมาก
นิติกร
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ 077 811490 
โทรศัพท์มือถือ
087-4183568

kom

sonthorn

นายสุนทร โนรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077 811490 
โทรศัพท์มือถือ
084-5078939

suntho nor