kbs janyawan 

นางสาวจรรยาวรรณ พูลสวน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 077811490 
E-mail : - 

atikarn

นางสาวอติกานต์  วงษณรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
       มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ 077811490
E-mail : -

hathaikan

นางสาวหทัยกาญจน์ เลิศไกร
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
       มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โทรศัพท์ 077811490
E-mail : -