visson

เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก


mission


ส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

คุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และเป็นไปตามกฎหมาย

พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

พัฒนาการดำเนินธุรกิจให้แก่สหกรณ์และกลุ่มอาชีพ

เสริมสร้างโอกาสเข้าหาแหล่งเงินทุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

goal
1. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. เพื่อพิทักษ์รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
4. เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานได้
5. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และครอบครัวสมาชิก มีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น

37710