sara

ปี พ.ศ. 2564 

จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ จังหวัดระนอง

       Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
       Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
       Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 กราฟ จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
       Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 กราฟ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์

ทำเนียบสหกรณ์

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
    Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
    Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
    Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
             - กราฟสหกรณ์ที่ผ่าน   - กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน 
    Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
    Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 กราฟแสดจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์

การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
     Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
     Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก

     Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกตามประเภทสหกรณ์
     Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกตามประเภทสหกรณ์

อุปกรณ์การตลาด 

     Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภานในจังหวัด แยกตามสถานการใช้งาน
     Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามสถานการณ์ใช้งาน
     Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
     Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
     Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด
     Pngtreethree dimensional arrow line dynamic decoration 3819621 กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

 

สารสนเทศสหกรณ์ ปี 2563

1. จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิก

       * ข้อมูลจำนวนสหกรณ์และกราฟจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภท
       * ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์และกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภท

2. ทำเนียบสหกรณ์

3. หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานและผลการจัดมาตรฐาน
    * หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
    * ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

4. ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท

5. การมีส่วนร่วมของสมาชิก

6. สินค้าและบริการหลัก

7. สถานภาพทางการเงิน

8. อุปกรณ์การตลาด
    * ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภานในจังหวัด
    * ข้อมูลอุปกรณการตลาดและกราฟแยกตามสถานการณ์ใช้งาน
    * ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดและกราฟแยกตามแหล่งเงินทุน
9. ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

10. สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ