เอกสารดาวน์โหลด

user373724 pic142359 1382010030

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  Download
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร   Download
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ระเบียบกระทรวงการคลัง)  Download
การอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการและการจัดประชุมของทางราชการ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)   Download
แนวทางการดำเนินการประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564  Download
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องการกำหนดมาตรฐาสหกรณ์  Download
คำแนะนำการปฏิบัติงานการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  Download