• apple.jpg
  • 4.jpg
  • koboro.jpg
  • HOPE001.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg
  • bananas_2.jpg

09

a2a3a4a5a6a7a8a9 a10

infographic 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

การพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้เครื่องมือ PDCA

แนวทางการของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

กองทุนสงเคราะห์กลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

ระบบตรวจการสหกรณ์

ภารกิจกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์  CPS

การวางแผนและบริหารจัดการ ช่วงที่ 1 ก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การวางแผนและบริหารจัดการ ช่วงที่ 2 ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ

การวางแผนและบริหารจัดการ ช่วงที่ 3 ภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ

VTR Ranong

คลิปผลสำเร็จของงานตามภารกิจของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

คลิปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

 

 PR

314388  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ new

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ประชาสัมพันธ์แนวการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนสเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) new

เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เรื่อง ผลการระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 

การรายงานข้อมูลสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร" 

VTR ผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (รอบที่ 2) 

activity

 

moac cpd cad   facebookCOOP SHop coop click    pepleb7