• 4.jpg
  • tamarind.jpg
  • apple.jpg
  • fruits.gif
  • bananas_2.jpg
  • koboro.jpg
  • HOPE001.jpg

09

a2a3a4a5a6a7a8a9 a10

infographic 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

การพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้เครื่องมือ PDCA

แนวทางการของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

กองทุนสงเคราะห์กลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

ระบบตรวจการสหกรณ์

ภารกิจกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์  CPS

การวางแผนและบริหารจัดการ ช่วงที่ 1 ก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การวางแผนและบริหารจัดการ ช่วงที่ 2 ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ

การวางแผนและบริหารจัดการ ช่วงที่ 3 ภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ

VTR Ranong

คลิปผลสำเร็จของงานตามภารกิจของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

คลิปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

 

 PR

Green Orange and White Minimalist Travel Facebook Cover 1

                 เว็บไซต์ใหม่  https://ranong.web.cpd.go.th/  

 

314388  

activity

 

moac cpd cad   facebookCOOP SHop coop click    pepleb7