• koboro.jpg
  • 4.jpg
  • HOPE001.jpg

 

 

PR

ข่าวประชาสัมพันธ์

314388  284380362 377936201032131 351748046272457761 n

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมเสริมสหกรณ์ new

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมเสริมสหกรณ์ 

ประชาสัมพันธ์แนวการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนสเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) new

เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เรื่อง ผลการระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 

การรายงานข้อมูลสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร" 

VTR ผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (รอบที่ 2) 

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน 

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ขอความรวมมือเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่าย ไม่ซื้อ-จำหน่าย ทุเรียนด้อยคุณภาพ 

ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเมินง่ายเพียง 3 นาที

คุณธรรมหลัก 4 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตร-หลานของสมาชิกสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด  ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา รูปตัวอย่างสินค้าและการรับรองมาตรฐาน 

ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตผลไม้บ้านในวง จำกัด 

ประชาสัมพันธ์เรื่องการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2562  

ขั้นตอนกระบวนงานการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

ข้อมูลการให้บริการหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด 

บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

activity

 

moac cpd cad   facebookCOOP SHop coop click    pepleb7