callcenter2561

Search  

   

sannayok2565

การสำรวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ
ตามคู่มือประชาชน
ปี พ.ศ.2565

koporo65

   

งานประชาสัมพันธ์วิทยุ  

  • radios1
  • radios2
  • radios3
  • radios4
  • radios5
  • radios6
  • radios7
   

cpdaction1
cpdaction2

หน่วยงานบูรณาการร่วมตามนโยบาย
Single Sommand
icon kasetcoop

icon pramong
icon pasusat
icon kaset
icon land
ban thaiokban bomb
ban bumn
EIT2023copy
ban mobile appcpd
QR cpdrbrfacebook

 

   

SFbBox by enter-logic-seo.gr

   
   
   

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/032562 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิล กิจกรรมจัดแสดงสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพสำหรับงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/032562 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงกันสาดรอบอาคาร 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉาะเจาะจง 20/03/2562 

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกันสาดบริเวณอาคาร 1 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
arrowblue2ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
arrowblue2ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรม (ถุงผ้าขาวม้า) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อวัสดุในการอบรม (ถุงผ้าขาวม้า) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กง 3974 ราชบุรี (เปลี่ยนลูกหมากปีกนก, บูชปีกนกบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) คันหมายเลขทะเบียน กบ 2392 ราชบุรี กสส.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น) รถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน และจ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยนไดร์สตาร์ทและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดฝึกอบรม โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ HP LASERJET CE255A ของ ฝบท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน นข 3432 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (สุขาชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึก 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก HPLASERJET Pro CE255A สำหรับฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                   
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข็มแข็งและแผนธุรกิจสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2  
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการค้นหมายเลขทะเบียน นข 3432 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2  
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี คันหมายเลขทะเบียน กง 3974 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

arrowblue2  
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2  
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowblue2  
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowblue2  
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 

arrowblue2  
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจ้างทำความสะอาดนอกอาคาร (ทำสวน) ในบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
arrowblue2  
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างทำความสะอาดนอกอาคาร (ทำสวน) ในบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างทำความสะอาดนอกอาคาร (ทำสวน) ในบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างทำความสะอาดนอกอาคาร (ทำสวน) ในบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ทำความสะอาดนอกอาคาร (ทำสวน) ในบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 05/07/61 (ครั้งที่ 1)
arrowblue2  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่ง นิติกร  
arrowblue2  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทน 
    - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
arrowblue2  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งนิติกร (พนักงานราชการ)

   

prcpd ytube

pr videoep12 pr videoep11 pr videoep10
  EP.12 เห็ดหูหนู กู้วิกฤตแก้จน ชุมชนบ้านเชิงสะพาน
จังหวัดราชบุรี 30
 มิ.ย.65
 EP.11 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์พัฒนาอาชีพเดิมเสริมอาชีพใหม่
ให้เกษตรกรสมาชิก 30
 มิ.ย.65
  EP.10 โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อการ
ทำเกษตรอย่างยั่งยืน 29
 มิ.ย.65
pr videoep9 pr videoep8 pr videoep7
 EP.9 สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรีกับกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน
ตชด. 29
 มิ.ย.65
  EP.8 ผอ.บุรินทร์ กสส.1
เยี่ยมสมาชิกเพาะเห็ดหูหนู ของสกก.เมืองราชบุรี จำกัด 28
 มิ.ย.65
 EP.7 ตะลุยสวนผลไม้สมาชิกสหกรณ์ ต.ยางหัก กับเกษตรธรรมชาติ 18 พ.ค.65
pr videoep6 pr videoep5 pr videoep4
EP.6 สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ชวนปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ สู่ 100 ล้านต้น 12 พ.ค.65 EP.5 โครงการเสริมสร้างสมดุล
ชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565
28 เม.ย.65
EP.4 งานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำปี 2565 สอ.ทรัพย์ครู
ราชบุรี จำกัด
 31 มี.ค.65
pr videoep3 pr videoep2 pr videoep1
EP.3 สหกรณ์รวมใจเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี 15 ก.พ.65 EP.2 หนุงหนิงพาไปเยี่ยมชมการปลูกกระท่อมเชิงพาณิชย์ แห่งเดียวในจังหวัดราชบุรี 14 ก.พ.65 EP.1 สกจ.ราชบุรี พาไปเยี่ยมชม
รถแทรกเตอร์ งบเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9 ก.พ.65
    icon all cat 
   

Wisit Sisuwan2021
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

vip korn
นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 2,3

booSS 
นายมานะ อ่อนนุ่ม
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 063-2097597
โทรสาร 032-337394
mail icon3 mana_o@cpd.go.th 

   

cpd band
kaset band
cad band
rbr band
krung band
cadrbr band

ban coopshopth
ban law
ban connect led
banner line cpd

600300000005
ban egove
Greypr

   
494841
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
75
332
751
491554
2401
9090
494841

Your IP: 44.200.112.172
2023-06-07 05:56
   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge

 

changewebsite