callcenter2561

Search  

   

sannayok2565

การสำรวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ
ตามคู่มือประชาชน
ปี พ.ศ.2565

koporo65

   

งานประชาสัมพันธ์วิทยุ  

  • radios1
  • radios2
  • radios3
  • radios4
  • radios5
  • radios6
  • radios7
   

cpdaction1
cpdaction2

หน่วยงานบูรณาการร่วมตามนโยบาย
Single Sommand
icon kasetcoop

icon pramong
icon pasusat
icon kaset
icon land
ban thaiokban bomb
ban bumn
EIT2023copy
ban mobile appcpd
QR cpdrbrfacebook

 

   

SFbBox by enter-logic-seo.gr

   
   
   

ประจำเดือน ธันวาคม 2565
arrowblue2ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
arrowblue2รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21/12/2565  

arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  21/12/2565 
arrowblue2 เอกสารประกวดราคาการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/12/2565 

arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  14/12/2565 
arrowblue2 เอกสารประกวดราคาการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2565      

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14/12/2565 
arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกวดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2565 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2565     
arrowblue2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน 
arrowblue2ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 02/12/2565 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2565

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
arrowblue2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565  30/11/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ สำหรับโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2565 21/11/2565  
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2565 
arrowblue2 เอกสารประกวดราคาการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2565 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2565 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ พร้อมชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2565    

ประจำเดือน ตุลาคม 2565
arrowblue2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565  31/10/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (คนสวน) จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25/10/2565
arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25/10/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25/10/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25/10/2565

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 03/10/2565 

 

ประจำเดือน กันยายน 2565
arrowblue2 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 30/09/2565 
arrowblue2 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) 30/09/2565 
arrowblue2
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 27/09/2565 
arrowblue2 
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์26/09/2565 
arrowblue2 
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 26/09/2565 
arrowblue2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์22/09/2565
arrowblue2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 22/09/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 7รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/256
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3432 ราชบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2565      
arrowblue2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 16/09/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3432 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2565      
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษเอ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565
      
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4688 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กบ 2392 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2565
      
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดน้ำยากำจัดปลวก ภายในสนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ณ อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2565
  

ประจำเดือน สิงหาคม 2565
arrowblue2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 31/08/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะราชการ หมายเลขทะเบียน 583 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2565


ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2565

ประจำเดือน มิถุนายน 2565
arrowblue2  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 30/06/2565
arrowblue2รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) 30/06/2565
arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4688 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2565

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
arrowblue2  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
arrowblue2ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดึคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2565
arrowblue2ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
09/05/2565  

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้จากการรื้ออาคาร 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 4) 21/04/2565 

ประจำเดือน เมษายน 2565
arrowblue2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษเอ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคิลิคติดสติ๊กเกอร์พร้อมกรอบ และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2565

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ ที่ได้จากการรื้อหลังคาอาหาร 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 3) 01/04/2565  

ประจำเดือน มีนาคม 2565
arrowblue2 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565 01/04/2565 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานในกลุ่มตรวจการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ 16/03/2565
arrowblue2 
ระกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้จากการรื้อหลังคาอาคาร 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) 15/03/2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
arrowblue2 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 01/03/2565
arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้จากการรื้อหลังคาอาคาร 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 18/02/2565
arrowblue2
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ 40 ที่นั่ง เพื่อนำนักเรียนโรงเรียน ตชด.ในพื้นทีอำเภอสวนผึ้ง ศึกษาดูงาน สอ.กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2565
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2565
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษเอ 4) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 09/02/2565


ประจำเดือน มกราคม 2565
arrowblue2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565 01/02/2565
arrowblue2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 
arrowblue2 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) 31/01/2565

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะราชการ หมายลขทะเบียน กบ 2392 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2565
arrowblue2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ เพื่อดำเนินการตามโครงการเกษตรผสมผสานพัฒนาอาชีพเดิม ส่งเสริมอาชีพใหม่ตามหลักเศณษฐกิจพอเพียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564
arrowblue2 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 31/12/2564 
arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2564
arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2564

ประจำเดือน กันยายน 2564
arrowblue2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 30/09/2564    
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 11 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2564    
arrowblue2ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (เงินนอกงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2564   
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2564 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2564
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One และคอมพิวเตอร์โน็คบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 2 ชุด และชุดโปรแกรมจัดการ สนง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คอมพิวเตอร์ All in One) 27/09/2564   
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ชุด) 27/09/2564   
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564   
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 ชุด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 27/09/2564
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564   

arrowblue2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ปรับปรุงอาคาร สนง.สหกรณ์จังหวัด 22/09/2564

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำม่านปรับแสงห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 21/09/2564   
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ Video Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2564 

arrowblue2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20/09/2564 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2564
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มและถ่ายเอกสาร รายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพะเจาะจง 06/09/2564
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3432 รบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2564
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเช็คระยะเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 3432 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2564
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก 8 ตลับและหมึกเติมอีก 8 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านคลิ๊ก 01/09/2564    
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2564   
 


ประจำเดือน สิงหาคม 2564

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก Fuji CT201937 จำนวน 2 กล่อง ตลับหมึก OK IMBA472 จำนวน 3 กล่องฯ 31/08/2564   
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2564
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26/08/2564                            
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 24/08/2564
arrowblue2   ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 477 รบ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2564
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความรู้ฯ 02/08/2564

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 31 ก.ค.64 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Sumsung MLT D111s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2564 
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/07/2564 

arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ โตชิบ้า จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/07/2564
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก HP LaserJet CF230A จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/07/2564


ประจำเดือน มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 30 มิ.ย.64
arrowblue2
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 วัน วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/64
arrowblue2
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สถานที่โครงการประเชิงปฏฺบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11/06/64
arrowblue2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด (OPP) และแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรภายใต้ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 วัน วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/06/64


ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 31 พ.ค.64
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2564
arrowblue2
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก OKI MB472 DW จำนวน 3 กล่อง และตลับหมึก BROTHER TN-2360 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/64
arrowblue2
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ Drum Fujixerox XRX-CT 350973 จำนวน 1 กล่อง 12/05/64

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563    
arrowblue2
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 18/11/2563
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2563
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2563 

arrowblue2  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 12/11/2563 
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/11/2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2563    
arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 27/10/2563      
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2563     
arrowblue2 
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09/10/2563
arrowblue2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ 03/10/2563

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2563                                                  
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 30/09/2563
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2563 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563                                                            
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563                                                       
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2563                                                             
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2563  

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01/09/2563
 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)
26/08/2563
 
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 3974 รบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18/08/2563
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเฝ้าผนัง ชั้น 2 ฝั่งบันไดซ้ายและขวา 2 ด้าน และหลังคาห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติม/ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2563

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข-3432 รบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2563

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 03/08/2563
 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 01
/05/2563 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
/04/2563  

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
/04/2563 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายบอร์ดบุคลากร พร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 120 x 240 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
/04/2563 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
/04/2563  

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
/04/2563   
 
    

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 2 ชุด ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
/03/2563   
 
            
arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ Malfunction ขนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
/03/2563 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนตรากรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1,000 ใบ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 17
/03/2563 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ เป็นเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
/03/2563 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในการปฏฺิบัติงานของบุคลากร ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
05/03/2563 

arrowblue2  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563 

   

prcpd ytube

pr videoep12 pr videoep11 pr videoep10
  EP.12 เห็ดหูหนู กู้วิกฤตแก้จน ชุมชนบ้านเชิงสะพาน
จังหวัดราชบุรี 30
 มิ.ย.65
 EP.11 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์พัฒนาอาชีพเดิมเสริมอาชีพใหม่
ให้เกษตรกรสมาชิก 30
 มิ.ย.65
  EP.10 โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อการ
ทำเกษตรอย่างยั่งยืน 29
 มิ.ย.65
pr videoep9 pr videoep8 pr videoep7
 EP.9 สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรีกับกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน
ตชด. 29
 มิ.ย.65
  EP.8 ผอ.บุรินทร์ กสส.1
เยี่ยมสมาชิกเพาะเห็ดหูหนู ของสกก.เมืองราชบุรี จำกัด 28
 มิ.ย.65
 EP.7 ตะลุยสวนผลไม้สมาชิกสหกรณ์ ต.ยางหัก กับเกษตรธรรมชาติ 18 พ.ค.65
pr videoep6 pr videoep5 pr videoep4
EP.6 สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ชวนปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ สู่ 100 ล้านต้น 12 พ.ค.65 EP.5 โครงการเสริมสร้างสมดุล
ชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565
28 เม.ย.65
EP.4 งานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำปี 2565 สอ.ทรัพย์ครู
ราชบุรี จำกัด
 31 มี.ค.65
pr videoep3 pr videoep2 pr videoep1
EP.3 สหกรณ์รวมใจเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี 15 ก.พ.65 EP.2 หนุงหนิงพาไปเยี่ยมชมการปลูกกระท่อมเชิงพาณิชย์ แห่งเดียวในจังหวัดราชบุรี 14 ก.พ.65 EP.1 สกจ.ราชบุรี พาไปเยี่ยมชม
รถแทรกเตอร์ งบเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9 ก.พ.65
    icon all cat 
   

Wisit Sisuwan2021
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

vip korn
นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 2,3

booSS 
นายมานะ อ่อนนุ่ม
สหกรณ์จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 063-2097597
โทรสาร 032-337394
mail icon3 mana_o@cpd.go.th 

   

cpd band
kaset band
cad band
rbr band
krung band
cadrbr band

ban coopshopth
ban law
ban connect led
banner line cpd

600300000005
ban egove
Greypr

   
494840
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
74
332
750
491554
2400
9090
494840

Your IP: 44.200.112.172
2023-06-07 05:53
   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge

 

changewebsite