การขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


conferace

1) ตลาดนำการผลิต และโครงการสำคัญตามนโยบาย 
2) ผลการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
3) ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์การตลาด/ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรม 
4) การแสดงผลสำเร็จของงานส่งเสริมพัฒนา หรืองานกำกับดูแล แก้ไขหรือป้องกันปัญหาของสหกรณ์ในภาคการเกษตร และ/หรือสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ 
5) สารสนเทศผลสำเร็จของการสร้างเครือข่ายงานสหกรณ์ในระดับพื้นที่ แยกเป็นสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์ภาคการเกษตร และสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
6) งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในระดับ 1  

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge