การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก

png

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. เป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ฝบท.
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ ฝบท.
3. ปัญหาที่พบบ่อยในสหกรณ์ ฝบท.
4. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กจส.
5. สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ช่วยสหกรณ์ของท่านได้ กบส.
6. สหกรณ์ต้องการกำไร โปรดติดต่อ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กพส.
7. 4 บทบาทหลักของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กสส.1/กสส.2
8. การสร้างการมีส่วนร่วมสมาชิกสหกรณ์ กสส.2/กสส.3/กสส.5
9. ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ กตส.

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge