head meetingrbr 

download

folder สรุปรายงานผลการประชุมติดตามงาน คบส. ประจำปี  2564

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564

         dia gray  สรุปรายงานการประชุติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 new9

 

folder สรุปรายงานผลการประชุมติดตามงาน คบส. ประจำปี  2563

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

         
dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

         dia gray  รุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
             - เอกสารแนบเรื่องการชำระบัญชี 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563

         
dia gray  รุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

         dia gray  รุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 

folder สรุปรายงานผลการประชุมติดตามงาน คบส. ประจำปี  2562 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 23 กันยายน 2562  

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

         
dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562 

         dia gray  สรุปรายงานการประชุมติดตามงาน คบส. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 

    ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge