headtop actionplan

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนงานผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก


arrowblue2 สำเนาคำสังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ที่ 39/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 

arrowblue2 กราฟแสดงผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


 ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge