headtop actionplanแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนงานผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
    - Action Plan แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง
   ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
   กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร
   กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุน)
   - Action Plan แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง (รายจ่ายเพื่อการลงทุน) 

    folder แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (อำนวยการ) new9
          ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

           - Action Plan : ภาพรวมแผนงานพื้นฐาน ฯ
           - Action Plan : แผนพื้นฐานอำนวยการ (ภาพรวม) new9
           - Action Plan : ฝ่ายบริหารทั่วไป
           - Action Plan : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (กพส.)
           - Action Plan : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.)
           - Action Plan : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (กจส.)

           - Action Plan : แผนงานพื้นฐานอำนวยการ ภาพรวมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 new9
              1. นายบุรินทร์ ถมยวัฒน์ ผอ.กลุ่มฯ 
              2. นายปภาวิน ธุวานันท์สกุล 
              3. นางสาวลัดดา ทอดสนิท
              4. นางสาวธีราพร สุตระ
              5. นางสาวรัตนา เติมอารมณ์

           - Action Plan : แผนงานพื้นฐานอำนวยการ ภาพรวมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 new9
              1. นายนพดล กาฬวงศ์ ผอ.กลุ่มฯ 
              2. นางกาญจนา ผุดผาด
              3. นางสาวอังคณา มณีจันทร์

           - Action Plan : แผนงานพื้นฐานอำนวยการ ภาพรวมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 new9
              1. นางสาวอรนุช แก้วนวล ผอ.กลุ่มฯ
              2. นางสาวกฤตติกา ภิรมย์แก้ว

            - Action Plan : แผนงานพื้นฐานอำนวยการ ภาพรวมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 new9
              1. นายบรรเจิด อัตโสภณวัฒนา ผอ.กลุ่มฯ
              2. นายภาณุสรณ์ สังข์วิเศษ
              3. นางสาวโชติกา เจนศิริภาภรณ์
              4. นางสาวพรพิมล อุดมผล

            - Action Plan : แผนงานพื้นฐานอำนวยการ ภาพรวมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 new9
              1. นายนิทัต สุขสุสร ผอ.กลุ่มฯ
              2. นายนักรบ แก่นจันทร์
              3. นายณรงค์ชัย พ่วงคง
              4. นางสาวปวริศา หลิบนุกูล
              5. นางกิตติญา เฟื่องชื่น
              6. นางสาวชญาภา วงศ์ศิริกุลดำรงค์

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
    ผลผลิต : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์
    กิจกรรมหลัก : แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์
    - Action Plan โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ 

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
    โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที๋โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    - Action Plan โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
    กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
    - Action Plan โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

6. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
    6.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ผลไม้)
          - Action Plan โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

    6.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
          - Action Plan โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

    6.3 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          - Action Plan โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

    6.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร new9
           กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
            - Action Plan : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge