headtop actionplan

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนงานผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก


arrowblue2 สำเนาคำสังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ที่ 39/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 

arrowblue2 กราฟแสดงผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
    1.1 กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
          - Action Plan โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

    1.2 กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหรกณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
          กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) (รูปแบบพิเศษ)
          - Action Plan : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) (รูปแบบพิเศษ) 

    1.3 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
          กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
           กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
           - Action Plan โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  

    1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (Smart Farmer)
           กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
            กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
            กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
             - Action Plan โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (Smart Farmer) 

    1.5 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
           กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
           กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
            - Action Plan โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

     1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
           กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
           กิจกรรมรอง : 1. แผนเข้มแข็ง พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร
                            2. แผนพัฒนาธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
            - Actiom Plan โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

     1.7 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
            กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
            กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
            - Actiom Plan โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

     1.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
           กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
           กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
           - Action Plan : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

     1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
            กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
            กิจกรรมรอง : สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรหลักระดับอำเภอและชุมชน
            - Action Plan : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร new big

2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)
    2.1 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
          - Action Plan งานบุคลากรภาครัฐ 

3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
    3.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
          - Action Plan งานรายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

    3.2 ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
          3.2.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                   กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                   วัตถุประสงค์ : เพื่อแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
                   - Action Plan งานอำนวยการประสานราชการและส่งเสริมสหกรณ์พื้นฐาน  
                   - Action Plan งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
                   - Action Plan งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

    3.3 ผลผลิต : สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน
          3.3.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                   กิจกรรมรอง : พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป
                   - Action Plan งาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” 

    3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562
           กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2562
           กิจกรรมรอง : การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร
           - Action Plan : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 

    3.5 ผลผลิต/สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชน
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
           กิจกรรม : 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
                       2. ติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
                       3. ติดตามเร่งรัดดำเนินการทางคดี และการชำระหนี้ค้างชำระของเงินกองทุนนอกงบประมาณ
           - Action Plan : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชน 

    3.6 ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          - Action Plan โครงการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 

    3.7 โครงการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          - Action Plan : โครงการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน new big

    3.8 โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน
          - Action Plan : โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
    4.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           - Action Plan โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

   4.2 โครงการส่งเสริมและพัมนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
         กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
         กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
         - Action Plan : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

   4.3 โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         - Action Plan โครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2562เกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2562 

 

 

 ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge