headtop kongsarng

kongsang rbrcpd

อัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
รวมทั้งสิ้น 50 อัตรา แบ่งเป็น 1 ฝ่ายบริหาร 4 กลุ่มงาน 5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

 ลำดับที่  กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ
1. สหกรณ์จังหวัด 1 - - -
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 4 4 6
3. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 3 - 2 -
4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  3 - 2 -
5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  2 - 2 -
6. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 3 - 2 -
7. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  5 1 1 -
8. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 2 - - -
9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  2 1 - -
10. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  2 - - -
11. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  5 1 2 -
 รวมทั้งสิ้น  30 7 15 6

                         ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายบริหารทัวไป  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge