headtop people

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
(อำเภอเมืองราชบุรี จอมบึง)
มีจำนวน 24 สหกรณ์ 6 กลุ่มเกษตรกร 13 กลุ่มอาชีพ
บุคลากรประกอบด้วย ข้าราชการ 4 ราย ลูกจ้างประจำ 1 ราย พนักงานราชการ 1 ราย รวม 6 ราย

 ภาพบุคลากร  ชื่อ - สกุล  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพที่รับผิดชอบ
 burin
1153133973 นายบุรินทร์ ถมยวัฒน์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
โทรศัพท์.032-322953
โทรศัพท์มือถือ.098-2482482
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.รับผิดชอบดูแล จำนวน 10 สหกรณ์
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด                 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ราชบุรี จำกัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จำกัด
9. สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด
10. ร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังษี จำกัด                
  
amnard

1153133973 นายปภาวิน ธุวานันท์สกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์.032-322953
mail icon3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบดูแล 6 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์การเกษตรบ้านบางป่าโรงไฟฟ้าพัฒนา จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรห้วยไผ่ราชบุรีพัฒนา จำกัด
3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายเมือง จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ บี แอล ซี จำกัด
5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำคูบัว จำกัด
6. สหกรณ์เดินรถภาณุรังษี จำกัด
7. กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนแร่พัฒนา

 lattda
1153133973 นางสาวลัดดา  ทอดสนิท
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศัพท์.032-322953
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.รับผิดชอบดูแล 6 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์หนึ่งใจเดียวกัน จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรดอนตะโกพืชและสินค้าปลอดภัยราชบุรี จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจอมบึง จำกัด
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด่านทับตะโก จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
6. สหกรณ์บริการชาวดินจังหวัดราชบุรี จำกัด
7. กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านเชิงสะพาน
S 1982687
1153133973 นางสาวธีราพร สุตระ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์.032-322953
mail icon3 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รับผิดชอบดูแล 2 สหกรณ์ 4 กลุ่มเกษตรกร
1. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จำกัด
2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้งกระถิน จำกัด
3. กลุ่มกษตรกรทำนาดอนตะโก
4. กลุ่มเเกษตรกรทำนาเขาแร้ง
5. กลุ่มเกษตรกรทำนาหินกอง
6. กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนตะโก

รับผิดชอบดูแล 13 กลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มสตรีสหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ตอไม้ประดิษฐ์
3. กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านทหารช่าง
4. กลุ่มผู้ผลิตไม้ตาล/ไม้มะพร้าวบ้านแคทราย
5. กลุ่มสตรีสหกรณ์สร้างสรรค์อาชีพตำบลเจดีย์หัก
6. กลุ่มสตรีสหกรณ์สร้างสรรค์อาชีพตำบลหลุมดิน
7. กลุ่มสตรีสหกรณ์สร้างสรรค์อาชีพตำบลหินกอง
8. กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านเขาลอย
9. กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรบ้านโคกหิน
10. กลุ่มสหกรณ์แปรรูปข้าว
11 กลุ่มอนุรักษ์ผ้าจกไท-ยวนราชบุรี
12. กลุ่มทฤษฏีใหม่ปลอดสารพิษ
13. กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีบ้านนาหนอง       
chailert 
1153133973 นายชัยเลิศ เชียงน้อย

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทรศัพท์.032-322953
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ratana

1153133973 
นางสาวรัตนา เติมอารมณ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งสริมสหกรณ์
โทรศพท์.032-322953
mail icon3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
รับผิดชอบดูแล 3 สหกรณ์ 5 กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายเมือง จำกัด
2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้งกระถิน จำกัด
3. สหกรณ์เดินรถภาณุรังษี จำกัด
4. กลุ่มเกษตรกรทำนาหินกอง
5. กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนแร่พัฒนา
6. กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนตะโก
7. กลุ่มเเกษตรกรทำนาเขาแร้ง
8. กลุ่มกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลา

     

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge