headtop people

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
(อำเภอบ้านโป่ง โพธาราม)
มีจำนวน 31 สหกรณ์ 11 กลุ่มเกษตรกร 10 กลุ่มอาชีพ
บุคลากรประกอบด้วย ข้าราชการ 5 ราย ลูกจ้างประจำ 1 ราย พนักงานราชการ 2 ราย รวม 8 ราย

 ภาพบุคลากร  ชื่อ - สกุล  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพที่รับผิดชอบ
 nitrat
1153133973 นายนิทัต  สุขสุสร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

โทรศัพท์.032-201802
โทรศัพท์มือถือ.092-2811229
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.รับผิดชอบดูแล จำนวน 8 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
2. สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยโพธาราม จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล จำกัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์กระจกเพชรมงคล จำกัด
7. สหกรณ์การเกษตรบ้านม่วงร่วมใจ จำกัด
8. ร้านสหกรณ์โพธาราม จำกั
9. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์
10. กลุ่มกษตรกรทำนาท่าผา


 narongchai
1153133973 นายณรงค์ชัย พ่วงคง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทรศัพท์.032-201802
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.รับผิดชอบดูแล 5 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรบ้านเจริญธรรม จำกัด
3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำนางแก้วสามัคคี จำกัด
4. สหกรณ์การกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเยื่อและกระดาษ จำกัด
6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่ใหม่ร่วมพัฒนา จำกัด
7. ร้านสหกรณ์กลุ่มเยื่อและกระดาษ จำกัด
8. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ปากแรต

nakrob 
1153133973 นายนักรบ แก่นจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทรศัพท์.032-201802
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
รับผิดชอบดูแล 6 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์การเกษตรบ้านอ้ออีเขียว จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยบ้านโป่ง จำกัด
3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านโป่ง จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่ม เอ พี เอ ซินดิเคท จำกัด
6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนกระเบื้อง จำกัด
7. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโพ
8. กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนกระเบื้อง

 narong
1153133973 นายณรงค์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์.032-201802
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รับผิดชอบดูแล 5 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไทรอัมฟ์ จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัย์พนักงานบริษัทราชาชูรส จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กระดาษสหไทย จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ราชาเซรามิค จำกัด
5. สหกรณ์การประปาเจ็ดเสมียน จำกัด
6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่สวนกล้วย
7. กลุ่มเกษตรกรทำนานครชุมน์
8. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหนองน้ำขวาน
S 1982688 1153133973 นางสาวปวริศา หลิบนุกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏฺบัติการ
โทรศัพท์.032-201802
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.รับผิดชอบดูแล 3 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านสระตะโก จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์รามาสยามรวมใจ จำกัด
3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำธรรมเสนพัฒนา จำกัด
4. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางโตนด
5. กลุ่มเกษตรกรทำนาเตาปูน
6. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าชุมพล


   
panya 
1153133973 นายปัญญา สำเภาอินทร์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2
โทรศัพท์.032-201802
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

kittiya
1153133973  นางสาวกิตติญา เฟื่องชื่น
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์.032-201802
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 รับผิดชอบดูแล 2 สหกรณ์ 5 กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำนางแก้วสามัคคี จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรบ้านม่วงร่วมใจ จำกัด
3. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโพ
4. กลุ่มเกษตรกรทำนานครชุมน์
5. กลุ่มเเกษตรกรทำนาดอนกระเบื้อง
6. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าผา
7. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าชุมพล

รับผิดชอบดูแล 5
 กลุ่มอาชีพ

1. กลุ่มอาชีพปลานิล
2. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสิงห์  
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
4. กลุ่มทอผ้ามอญ  
5. กลุ่มแม่บ้านบ้านแพะ
chayapa
1153133973 
นางสาวชญาภา วงษ์ศิริกุลดำรง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์.032-201802
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กำลังดำเนินการ พนักงานราชการบรรจุใหม่
รับผิดชอบดูแล 3 สหกรณ์ 4 กลุ่มเกษตรกร
1. สหกรณ์การเเกษตรบ้้านอ้ออีเขียว จำกัด
2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านโป่ง จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรบ้านเจริญธรรม จำกัด
4. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหนองน้ำขวาน
5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ปากแรต
6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่สวนกล้วย
7. กลุ่มกษตรกรทำนาเตาปูน

รับผิดชอบดูแล 5 กลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มสตรีสหกรณ์ลาดบัวขาว  
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางโตนด
3. กลุ่มหน่อไม้ฝรั่งบ้านดอนโพ  
4. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกำแพงใต้
5. กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองรี   
     

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป

   

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge