headtop aumnardcpd

dia gray ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและรวบรวมแผนงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งาน ติดตาม เร่งรัดและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามแผนและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านบริหาร
บุคคล งานติดต่อ ประสานงาน งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

dia gray กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์
ตลอดประชาชนทั่วไป ศึกษา วิเคราะห์ ให้การจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และ เยาวชนสหกรณ์ โครงสร้างองค์กรเพื่อ
การส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นๆ แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้ง

dia gray กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าการบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาด แก้ปัญหาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ช่วยเหลือในการดูแล
รักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และขบวนการผลิต และประสานงาน และการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

dia gray กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจ
เกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน การจัดหา การลงทุนและ
การบริหารเงินทุนสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการตลอดจนติดตาม ประเมินผล

dia gray กลุ่มตรวจการสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเบียบคำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์เพื่อ
    ให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์
3. ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
7. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกัน
    และแก้ไข
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

dia gray กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5 มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่น เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ
วิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการบริหารการจัดการ และการพัฒนา
ธุรกิจตลอดส่งเสริมให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรพัฒนาตนเอง สามารถวางแผนดำเนินการได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้มแข็ง


ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge