headtop vision

vision pic

วิสัยทัศน์

"สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

     1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

     3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรด้วย ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล

     4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

        1153133973  ปี 2560 - 2564 : เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพบุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
        1153133973  ปี 2565 - 2569 : เป็นองค์กรที่นำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความสามารถทางการแข่งขัน และมีภาพลักษณ์ที่ดี
        1153133973  ปี 2570 - 2574 : เป็นองค์กรที่ยกระดับความสามารถของขบวนการสหกรณ์ให้สามารถกำกับและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        1153133973  ปี 2575 - 2579 : เป็นองค์กรที่รักษาความสมดุลของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

     1. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

     2. เพื่อพิทักษ์ รักษา สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร

     3. เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

     4. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานได้ 

     5. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและครอบครัวมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น

     
      ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge