head helpbook
คู่มือสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์

ลำดับที่ ชื่อคู่มือ ดาว์โหลด
1. ประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
load
2. ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ load
3. การมอบอำนาจการจำนอง การถอนจำนอง การบังคับจำนอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
(กษ 1115/9200 ลว.25 สิงหาคม 2558)
load
4. ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคำประกันและจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) และ (ฉบับที่ 21)
พ.ศ.2558 (ฉบับ สิงหาคม 2558)
 
  ค้ำประกัน load
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 load
5. สรุปคำวินิจฉัยและการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ เล่ม 1 load
6. ประมวลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ เล่ม 1 load
7. คำแนะนำ "การจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์"
load
8. คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์ load
9. คู่มือจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ load
10. คำแนะนำการเลิกสหกรณ์ load
11. แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) load
12. การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  
หนังสือ load
เอกสารแนบ 1 load
เอกสารแนบ 2-1 load
เอกสารแนบ 2-2 load
13. คู่มือการตรวจการสหกรณ์  
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2554 load
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2553 load
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2551 load
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2550 load
14. แนวทางการตรวจการสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ load
15. คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ load
16. การจัดทำระเบียบสหกรณ์ load
17. แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ load
18. แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ (เพิ่มเติม ปี 2550) load

ที่มาของข้อมูล : สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge