rbrkm

pic kmrbr

ความหมายของ KM (Knowledge Management)
      การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน
      หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

การจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี new9
   dia gray  แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์

การจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
   dia gray  เรื่อง การปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online

การจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
 dia gray  เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
   dia gray  เรื่อง การจัดชั้นสมาชิก
   dia gray  เรื่อง การพิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์  


การจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
   dia gray  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์
   dia gray  เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน
   dia gray  เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส. วิเคราะห์แผนการดำเนินธุรกิจงบกระแสเงินสด  

การจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี
   dia gray 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ (KM) ที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   dia gray  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2560

การจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี

   dia gray  การจัดการสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีแผนงาน/โครงการและการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
   dia gray  แนวทางการกำหนดระเบียบของสหกรณ์
   dia gray  วิธีการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์

KM การจัดการความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558
   dia gray  KM สินค้าคงเหลือ
   dia gray  การจัดการความรู้การประชุมกรรมการ
   dia gray  การจัดการความรู้การให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำ KM ประจำปี พ.ศ. 2557 แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้
   dia gray  KM สำหรับผู้บริหาร
   dia gray  KM สำหรับผู้ทรงความรู้

 
 ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge