headtop rongninetaben

weera jan2020

นายวีระ จันทร์ทอง
รองนายทะเบียนสหกรณ์

โทร.086-7610213 โทรสาร.032-337394
mail icon3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 อำนาจหน้าที่ รองนายทะเบียนสหกรณ์

รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจาก สหกรณ์จังหวัด มีอำนาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์เฉพาะสหกรณ์
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้สหกรณ์จังหวัด ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ส่งเสริม แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ตามมาตรา 16(1)

(2) แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์มาตรา 16(3)

(3) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สอนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินงานหรือฐานะการเงินของสหกรณ์ตามมาตรา 16(4)

(4) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
     แก่สหกรณ์หรือสมาชิก ตามมาตรา 16(5)

(5) พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา 19

(6) ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปฏิบัติการตาม มาตรา 22(1) (2) และ (3)

(7) รับจดทะเบียนและออกใบสำคัญรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์ ตามมาตรา 37 และแจ้งคำสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 38

(8) สั่งให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้อง ในกรณีเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกับคำขอหรือรายการในข้อบังคับสหกรณ์
     ที่จะจัดตั้งขึ้นไม่ถูกต้อง หรือยังมิได้ดำเนินการตามมาตรา 34 ตามมาตรา 36วรรคสอง

(9) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีตามมาตรา16(3) มาตรา 75 วรรคสอง และวรรคสาม

(10) สั่งเลิกสหกรณ์ตามมาตรา 16(5) และมาตรา 71

(11) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 16(6)

(12) สั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย เข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์
       ทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา 23

(13) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามมาตรา 44

(14) ให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงินและให้สหกรณ์อื่น กู้ยืมเงินตามมาตรา 46(5) , (8)

(15) ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ตามมาตรา 47

(16) แจ้งและเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตามมาตรา 55 วรรคแรกและวรรคท้าย

(17) ให้ความเห็นชอบซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอื่นทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
       ตามมาตรา 62(6)

(18) รับและเก็บรักษาสำเนาทะเบียนสมาชิก สำเนาทะเบียนหุ้นของสหกรณ์และ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน
       ตามมาตรา 64

(19) รับและเก็บรักษาสำเนารายงานประจำปีและงบดุลของสหกรณ์ ตามมาตรา 67

(20) รับทราบการเลิกสหกรณ์และปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ ตามมาตรา 70

(21) ให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ที่เลิก ตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง

(22) จดทะเบียนผู้ชำระบัญชีและปิดประกาศชื่อผู้ชำระบัญชี ตามมาตรา 75 วรรคสี่

(23) กำหนดค่าตอบแทนของผู้ชำระบัญชี ตามมาตรา 75 วรรคท้าย

(24) รับวางเงินจากผู้ชำระบัญชีและจัดส่งเงินที่เจ้าหนี้ไม่รับให้สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 84

(25) รับทราบรายงานของผู้ชำระบัญชีและสั่งให้ชำระบัญชีแก้ไขข้อบกพร่อง ตามมาตรา 85

(26) ให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระบัญชีในกรณีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ ตามมาตรา 86 วรรคสอง

(27) ให้ความเห็นชอบรายงานการชำระบัญชีของผู้ชำระบัญชีและถอนชื่อสหกรณ์ ออกจากทะเบียน ตามมาตรา 87 วรรคสอง

(28) รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารที่ได้ชำระบัญชีเสร็จแล้วจากผู้ชำระบัญชีและรักษาสมุดบัญชีและเอกสาร ตามมาตรา 88

(29) ให้ความเห็นชอบการควบสหกรณ์ ตามมาตรา 90

(30) รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่ และถอนชื่อสหกรณ์เดิม ที่ได้ควบเข้ากันออกจากทะเบียน
      ตามมาตรา 94

(31) เรียกประชุมใหญ่ หากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไม่เรียกอันเนื่องมาจากการร้องเรียนของสมาชิกให้แยกสหกรณ์
       ตามมาตรา 96 วรรคท้าย

(32) วินิจฉัยเรื่องขอแยกสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ แต่สมาชิกลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์
       ตามมาตรา 97

(33) รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ ตามมาตรา 103

(34) รับจดทะเบียนเปลี่ยนฐานะกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ ตามมาตรา 122

(35) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป

   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี © 2017 Ratchaburi Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge