รายละเอียดการประชุมข้าราชการข้าราชการ พนักงานราชการ  ครั้งที่ 11/2562

  วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

1.ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ครั้งที่ 11/2562

2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

3.เอกสารประกอบการประชุม

      3.1. เรื่องจากที่ประชุมกรรมการจังหวัด

      3.2. การมอบหมายผู้รับผิดชอบรถยนต์ราชการ

      3.3  แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ราชการ

      3.4  ระเบียบการซ่อมรถยนต์ราชการ

      3.5  ดัชนีผาสุขเกษตรกร

      3.6  เชิญสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรร่วมบริจาคสมทบงานกาชาดจังหวัดระยอง

      3.7  โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์

      3.8  กระบวนการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

      3.9. การมอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองนายทะเบียนสหกรณ์และนายทะเบียนกลุ่มสหกรณ์

      3.10. ผลงานวิจัยการเกษตร

      3.11. สาระสำคัญร่างกฏกระทรวง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

        3.12 สำรวจข้อมูลร่วมโครงการตามแผนงานบูรณษการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐากราก พ.ศ.2563 (หนังสือส่งสหกรณ์)

              - แบบ กพก 63/01,แบบ กพก 63/02,แบบ กพก 63/03,แบบ กพก 63/04

      3.11. การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                   - การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

                   - รายงานความก้าวหน้าในการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                   - รายงานความก้าวหน้าในการชำระบัญชีสหกรณ์

   4.วาระอิ่นๆ

                    - ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

                    - ข้าวโพดหลังนาปี

                    - แปลงใหญ่ปี 63

                        -   สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง

5.ภาพบรรยากาศการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ  ครั้งที่ 11/2562

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq