พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องการผลักดันให้เครือข่ายสหกรณ์ได้ร่วมกันระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกผลไม้ไปประเทศคู่ค้าได้ เนื่องจากเกิดปัญหาด้านการขนส่ง ทำให้ผลไม้กระจุกตัวและส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนผลไม้แล้ว ยังผลต่อการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เป็นองค์กรของเกษตรกรด้วย ดังนั้น จึงต้องหาทางออกด้วยการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ชาวสวนผลไม้กับสหกรณ์ในตลาดปลายทางทั่วประเทศ ร่วมมือกันกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ ซึ่งคาดว่าฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกในปีนี้จะมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปผลผลิตจะออกมาพร้อมกันจำนวนมาก
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบป้ายการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ให้แก่สหกรณ์จากจังหวัดระยองและตราด สำหรับสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี และจัดพิธีมอบในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นได้ปล่อยคาราวานผลไม้จากสหกรณ์ต้นทาง สู่สหกรณ์คู่ค้าปลายทาง ซึ่งสหกรณ์ ต้นทาง 6 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จำกัด สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระยอง จำกัด จังหวัดระยอง สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี และสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด เป็นมังคุดรวม 32.5 ตัน กระจายโดยรถขนส่งจำนวน 14 คัน ไปส่งให้ สหกรณ์ปลายทาง 13 สหกรณ์ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรนนทบุรี จำกัด จังหวัดนนทบุรี สหกรณ์การเกษตรดอนสาร จำกัด จังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำกัด จังหวัดนครพนม สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19
ทั้งนี้ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 อนุมัติงบกลาง วงเงิน 45 ล้านบาทเศษ สำหรับใช้บริหารจัดการและกระจายผลไม้ผ่านกลไกสหกรณ์ เน้นผลผลิตมังคุดและลำไย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดสรรให้สหกรณ์ต้นทางเป็นค่าบริหารจัดการกิโลกรัมละ 1 บาท ค่าชดเชยการขนส่งกิโลกรัมละ 2 บาท ค่าบรรจุภัณฑ์ สำหรับจัดซื้อตระกร้าจำนวน 191,700 ใบ เพื่อขนส่งผลไม้ไปสู่ผู้บริโภคปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วนสหกรณ์ปลายทาง จะได้รับค่าบริหารจัดการกิโลกรัมละ 50 สตางค์ สำหรับเป็นค่าขนส่งค่าจ้างคนงานและจัดซื้อถุงใส่ผลไม้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับสหกรณ์ในการกระจายผลผลิตจากสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดอีกด้วย ซึ่งณะนี้มีสหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้จากต้นทางสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 84 แห่ง ใน 18 จังหวัด และมีสหกรณ์ปลายทางทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ที่มีศูนย์กระจายสินค้า สหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอและสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่มีศักยภาพในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายระบายผลผลิตทั้งมังคุดและลำไย รวม 11,700 ตัน แบ่งเป็นมังคุด 8,500 ตันและลำไย 3,200 ตัน คาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้สหกรณ์สามารถกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ และส่งผลต่อเสถียรภาพด้านราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้บริโภคด้วย

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq