ได้รับผลกระทบจากสภาวะการณ์ดังกล่าวในหลายพื้นที่เช่นกันกรมส่งเสริมสหกรณ์ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้องของ พี่น้องเกษตรกรไทย จึงจัดทำโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อลดผลกระทบของสถาบันเกษตรกรจากการหยุดรับซื้อผลไม้ออกจากแหล่งผลิต โดยใช้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรมผ่านสหกรณ์ทั่วประเทศทุกภูมิภาค

จังหวัดระยองถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีผลผลิตผลไม้คุณภาพหลากหลายชนิด ทั้งทุเรียนหลาหลายสายพันธุ์ มังคุด เงาะ ลองกอง แต่จากสภาวะปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแก่เกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดระยองที่ไม่สามารถจำหน่ายผลไม้ส่งออกไปต่างประเทศได้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองจึงได้สนับสนุนขับเคลื่อนให้สหกรณ์ดำเนินการตามโครงการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสภาวะดังกล่าว โดยมีสหกรณ์ในการส่งเสริมกำกับดูแลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 สหกรณ์ คือ 1.สหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ระยอง จำกัด 3.สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด 4.สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด ทั้งนี้สหกรณ์ทั้ง 5 ที่ร่วมโครงการ มีการส่งผลผลิตผลไม้กระจายไปยังสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 80.305 ตัน แบ่งเป็นมังคุด 70 ตัน ทุเรียน 13 ตัน ผลไม้อื่นๆ 1 ตัน และโครงการจะยังดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระจายผลผลิตออกจากต้นทางส่งผลไม้คุณภาพถึงผู้บริโภคปลายทางผ่านทางเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศต่อไป...

 

{gallery}220563{/gallery

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq