เดินทางมาประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และลงพื้นที่ตลาดผลไม้ ในพื้นที่อำเภอแกลง เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งนี้ นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายเจษฎา จันทโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ ด้วย

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq