และดูแลเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา ได้มอบหมายให้ ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่รับผิดชอบ           อำเภอนิคมพัฒนา เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแผนปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเกษตรกร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ร่วมกับทีมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้พบปัญหาเพลี้ยไก่แจ้และหนอนในทุเรียนและมังคุด ของนายกิมห่วย แพทย์รักษา เกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลมาบข่า     อำเภอนิคมพัฒนา พื้นที่ปลูกทุเรียนและมังคุดประมาณ 9 ไร่ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่พบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากมีฝนตก แต่หลังจากฝนตกและหมอกลงจะมีเพลี้ยเยอะซึ่งฝังอยู่ในเปลือกต้น เมื่อฝนตกลงมาไม่สามารถกำจัดเพลี้ยได้หมด ได้แก้ไขโดยการฉีดยาฆ่าเพลี้ยไก่แจ้ทุกอาทิตย์ก่อนที่ทุเรียนจะลูกใหญ่ เนื่องจากกลัวสารเข้าทุเรียน และเข้าสำรวจผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร          นางสาวอลิสา จันทะศร ณ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์     จำนวนทั้งสิ้น 52 ราย ซึ่งจะได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq