พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ตำบลน้ำเป็น อำเภอเชาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด จำนวนทั้งสิ้น  16 คน    เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลังจากที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq