ได้มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ลงพื้นที่รับผิดชอบอำเภอนิคมพัฒนาเพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแผนปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ร่วมกับทีมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้พบปัญหาหนอนใยผัก, หนอนเจาะไส้, หอยทาก และหมัดกระโดดในผักสวนครัวและผักสลัด ของนางรุ่งทิพย์ สมุทรธารักษ์ เกษตรกรซอย 14 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา พื้นที่ปลูกผักสวนครัวและผักสลัดประมาณ 4 ไร่ ได้แก้ไขโดยการนำปูนขาวมาโรย เก็บหอยทิ้งและปลูกผักใหม่ เนื่องจากทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่พบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากมีฝนตกหนัก เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด และเข้าสำรวจผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร นายปฐพีพัฒน์ แสนทวีสุข ณ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 52 ราย ซึ่งจะได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq