เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปลวกแดงจำกัด   จำนวน  8 คน  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลังจากที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq