images 4อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 

1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

1.1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร

1.3 ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์

1.5 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.1 จัดทำและรวบรวมแผนงาน ดำขอตั้งงบประมาณ

2.2 ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง รวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์

2.3 งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน รวมทั้งงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

2.4 ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์

3.2 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ และเยาวชนสหกรณ์

3.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

3.4 ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ

3.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก่ไขบัญหาด้านการจัดตงและส่งเสริมสหกรณ์ในแก่หน่วย ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

3.6 ติดตามการดำเนินการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
      และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั่งติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผล และโครงการในหน้าที่ความรบผิดชอบของกลุ่มงาน

3.7 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการสหกรณ์

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล และการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง

4.2 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

4.3 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั่งการติดตาม และประเมินผล

4.4 ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก่ไขบัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้แก่ หน่วยส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์

4.5 ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน4.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาด แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุกัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

5.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเข้อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ สู่ทางการตลาดทั่งในประเทศและต่างประเทศ

5.4 ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์

5.5 ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

5.6 ติดตาม และดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

5.7 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ไต่รับมอบหมาย

6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

     ให้ข้าราชการในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติงาน ในสำนักงานสหกรณ์อำเภอ
ตามโครงสร้างเดิม โดยให้มิหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

6.1 การเผยแพร่ และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรและประชาชนทั่วไป

6.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.3 ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำ การขอจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แก่บุคคล ผู้สนใจ รวมถึงการควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์

6.4 ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และชุมนุมสหกรณ์ แก่คณะบุคคลผู้ขอจัดตั้ง
      รวมกึงการควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์ และการเลิกสหกรณ์ และให้การส่งเสริม สนับสนุน แนะนำสหกรณ์ในการดำเนินงานภายหลังการจัดตั้ง
      เพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสหกรณ์

6.5 ส่งเสริม แนะนำ เร่งรัด การดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ นโยบาย
     มติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ มติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการป้องปราม
และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การให้คำแนะนำให้สหกรณ์
     และกลุ่มเกษตรกร ส่งสำเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ สำเนารายงานการประชุมใหญ่ให้ตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้การแนะนำ
     ดูแลการดำเนินงาน
ของฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ของสหกรณ์ หรือมติที่ประชุมใหญ่
     และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่ง คำแนะนำ และระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น

6.6 ตรวจ แนะนำ วิธีการปฏิบัติงาน การบริหารงาน การเงินและการบัญชี แก่สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชาการ
     และมาตรฐานทางการเงินและบัญชี เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การตรวจแนะนำให้สหกรณ์
     บันทึกรายการในบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการลงรายการในเอกสารทางการเงินของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย
     การแนะนำให้กรรมการสหกรณ์ได้ตรวจนับเงินสดอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

6.7 จัดให้มิการประชุมเสวนาสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการ ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การสอบทานหนี้สิน
     การสอบทานหุ้น และเงินฝากของสมาชิก

6.8 ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม การดำเนินการแก้ไขการทุจริต ข้อบกพร่องของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตามที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบบัญชี
      ของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สั่งการ

6.9 ให้การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง ให้การแนะนำ ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ ความรู้ เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
      แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาเปลี่ยน รูปแบบการบริหารงานตามระบบสหกรณ์

6.10 ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ
       และกลุ่มลักษณะอื่น ที่จัดตั้งขึ้นมาให้มีการดำเนินการทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม โดยถ้ามี
ผลผลิต
       หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดแก่สหกรณ์ และกลุ่ม
ต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย

6.11 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุกัณฑ์ และรูปแบบการบริการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ
       และกลุ่มลักษณะอื่น ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

6.12 ส่งเสริมการเขื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ให้มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ หรือ สหกรณ์กับบุคคลภายนอกตั้งในประเทศและต่างประเทศ
       ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมตั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเชื่องโยงเครือข่ายของสหกรณ์
       ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

6.13 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารการจัดการ และการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์
       กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น มีความเข้มแข็ง โดยการแนะนำช่วยเหลือในการวางแผน
       การจัดทำกลยุทธ์ การจัดทำโครงการและกิจกรรมการผลิตในระดับที่เป็นธุรกิจได้อย่างครบวงจรและมีศักยภาพ

6.14 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรชองสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ
       และกลุ่มลักษณะอื่น การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับขนาดโครงสร้าง ปริมาณธุรกิจ ระบบงานการบริหาร
 วิธีดำเนินการ รวมตั้งแนะนำ
       ให้มีการควบคุมภายในชองสหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงาน
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

6.15 วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การสนับสนุนเงินทุนและ สินเชื่อ แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์
       กลุ่มอาชีพและกลุ่มลักษณะอื่น ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน อย่างไรโดยพิจารณาถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน
       รวมตั้งการเสนอแนะแนวทางการบริหารเงินทุนชองสหกรณ์ และกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการลงทุน

6.16 ติดตาม ประเมินผลการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ และเงินทุนที่สหกรณ์ไต่รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
       พร้อมตั้งเร่งรัด การส่งชำระหนี้ การเตือนหนี้ที่กึงกำหนดชำระ

6.17 ให้การส่งเสริม สนับสนุน แนะนำให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
       วางแผนงาน โครงการสามารถดำเนินการ
 และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

6.18 ให้คำแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อการวางแผน และการพัฒนางาน

6.19 ประสานงานให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล รักษาซ่อมแซม เทคโนโลยีการผลิตของสหกรณ์หรือกลุ่มต่าง ๆ
       ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

6.20 ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงาน และโครงการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.21 ประสานงานกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งและพัฒนาการบริหารด้านจัดการสหกรณ์ เพื่อรับมอบงาน ข้อมูล ข่าวสาร
       และองค์ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ให้การส่งเสริม แนะนำสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์
       กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น และเพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติในการทำงาน โดยมีภารกิจงานหลัก ๆ ที่ต้องประสานกับแต่ละกลุ่มงานดังนี้

6.21.1 ประสานกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ในภารกิจงานเกี่ยวกบการดำเนินการ จัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์ ให้กับกลุ่มบุคคลผู้ข่อจัดตั้ง
          รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอจัดตั้ง และการดำเนินการในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มจัดตั้งฯ
          นำเสนอคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายหลังนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้วจะต้องให้การส่งเสริม แนะนำ เป็นที่ปรึกษา
          และประสานงานเพื่อการจัดองค์การ การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ชองการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและชุมนุมสหกรณ์ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
          และข้อบังคับของสหกรณ์ การดำเนินการดังกล่าวนี้ ให้รวมถึงการตรวจสอบขั้นต้นในการจดทะเบียนสหกรณ์ แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ
          การขอความเห็นชอบและกำหนดระเบียบเพื่อถือใช้ การควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์ และการเลิกสหกรณ์ด้วย

6.21.2 ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพื่อรับและส่งมอบงานและข้อมูล หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ
          การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุกัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์
          กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดของสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          เพื่อนำไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจ ให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์
          กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จะทำหน้าที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือ แนะนำ
          
และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของหน่วยฯ โดยตลอด

6.21.3 ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เพื่อรับและส่งมอบงานและข้อมูล หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
          การควบคุมภายใน โครงสร้างและการจัดระบบงาน การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปปฏิบัติ
          หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือการบริหารจัดการองค์กร และการเงินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
          กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จะคอยสนับสนุน
          ช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของหน่วยฯ โดยตลอด

           6.22 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. นิคมสหกรณ์ชะแวะ

7.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตจัดนิคมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

7.2 วางแผนและประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ์

7.3 ดำเนินการแก่ไขปัญหาข้อพิพาท และให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินสหกรณ์

7.4 ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประเภทอื่นตามที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย

7.5 ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในเขตจัดนิคมสหกรณ์

7.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

8. กลุ่มตรวจการสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และแนวทางการตรวจการสหกรณ์รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับ และการกำหนด/การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการติดตามการชำระบัญชี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร      
และติดตามการดำเนินการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง ติดตามและดำเนินการ ประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

                                       *************************************