กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 

 

 jed

นายเจษฎา จันทโซติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)

โทร: 086-1307471,06 6102 2211

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                 ap                 

นางสาวอภิญญา อ่อนพลับ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา: เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

โทร : 0874897227

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     piriya       

นางสาวปริยา พุฒธรรม

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา: ศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

โทร : 08-8941-4516
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาววรรณรันต์ อุ่นตระกูล

ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

การศึกษา: ทบ.สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทร: 081-4124223

 

 

นางสาวธนิตา สวนดอกไม้

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์

การศึกษา: บทบ.การบัญชี

โทร: 084-4938962

 

 00

**ว่าง**

 

                 

 

 

 

นางสาวจิรปรียา ศรีจันทร์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

การศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร: 082-7104581

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq