กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 

  

 นางสาวนุชดา โพธิลักษณ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

การศึกษา: ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

โทร: 094-4989535,06 6102 2552

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

bell

นางสาวเพียงตะวัน โม้ตา

ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ

การศึกษา: นิติศาสตร์บัณฑิต

โทร: 061-5955056
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 waruch

นายวรุจน์ ศิลปพงศ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(การจัดการ)

โทร: 082-2642631
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pat

นางสาวเยาวภา ปลดปลิด

ตำแหน่ง: นิติกร

การศึกษา: ปริญญาตรี
(นิติศาสตร
บัณฑิต
)

โทร: 08-9404-0931

E-Mail: yaowapapm18This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวจินตนา กางแก้ว

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

การศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

โทร: 085-3895083

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq