กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 

 

นายกวิน ตั้งจิตธาดา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์

การศึกษา: ศศ.บ.การสหกรณ์

โทร: 089- 6022977, 06 6102 2121

 

aor 

 นางสาววัชรา กอผจญ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร: 09 5164 2179
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

napat 

นายณภัทร วงศ์มาวิวัฒน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : เศรษฐศษสตร์บัณฑิต
 
โทร : 08 1882 3091

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

nung

นางสาวมาลัย ศรีบุญยัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 (การบริหารทั่วไป)

โทร : 08 6849 1215

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

                       nuy

นางสาวยุภาวดี โตน้ำ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี)

โทร: 08 2144 3995

 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq