ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 00

**ว่าง**

      
         

 

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  สร้อยรัก

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี)

โทร: 089-7140589

  

         

 

นางสาวสุภาวดี ชนะหาญ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต

โทร: 097-2590422

 

 

นายชัยวัฒน์ อภิวันทิยะ

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

การศึกษา: ประถมศึกษาปีที่ 6

โทร: 062-7174645

 

 

 

 

 

   

 

นางชาลีติ เชญฐานันท์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ

การศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
การบัญชี

โทร: 083-2936605

 

 

 

 

 bo

นางสาวเบญจวรรณ สมร่าง

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การบัญชี

โทร: 088-6751391

E-Mail : 

 

นางสาวปิยภรณ์ จำปาทอง

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจบัญฑิต (คอมพิวเตอร์)

โทร: 094-5507554

 

 

 

นายอุทัย เสาวภาคย์ประภากุล

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทัวไป

การศึกษา: รัฐศาสตร์

โทร: 080-5656660

 

 

 

 

 


 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq