กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

  

นางสุวพีร์ โพธิ์คำ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ

การศึกษา: รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

โทร:081-4947907,06 6102 2442

 

 

นางสาวธัญลักษณ์ วงศ์ศรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร: 089-4963519

 

นางสาวนันท์นภัส เลื่อนประไพ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

โทร: 082-2092443

kea

นางสาวณภัทชา เพ็งโข้

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

โทร : 097-1314260

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวภิรดี ผ่อนกลาง

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร: 081-9966773

 

 

tuk

นางสาวพรรณนิภา สีดาโคตร

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร: 091-8072702

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq