กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

อำเภอในความรับผิดชอบ 1. อำเภอเมืองระยอง 2. อำเภอบ้านค่าย 3. อำเภอบ้านฉาง  4. อำเภอนิคมพัฒนา 

 

 

                             

               นายสายันห์ สังข์ศิริ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

การศึกษา: รัฐศาสตร์บัณฑิต, นิติศาสตร์บัณฑิต

โทร: 081-5610558,06 6102 2662

              

 

 

นางสาวดลฤดี โค้วบ้วนอาน

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
โทร: 086-7279354

jomgkonee

           นางสาวจงกลนี ศรีสุระ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

การศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิตการเงิน

โทร: 0 38 694 106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             aee

      นางสาวธัญญ์นภัส จารุเกียรติจิรกุล

 ตำแหน่ง : นักวิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 โทร : 03 8694 106

 

              

        นางสาวอำไพ นามวงษ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์

การศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

โทร: 082-7082698

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq