กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

 

อำเภอในความรับผิดชอบ 1. อำเภอแกลง 2. อำเภอเขาชะเมา 3. อำเภอปลวกแดง 4. อำเภอวังจันทร์

 

 

        

 

 

                   

 

                         นางสาวอภิญญา ชลสวัสดิ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การจัดการ)

โทร: 08 1632 9933

             E-mail : apinya_ch@cpd.go.th

 

       wan

      

 

 

  

นางสาวจารุวรรณ อนันตโชติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต 
โทร: 09 9629 4999

E-mail : sinsiasiasia@hotmail.com

       

       mavin

 

  

นายมาวิน ม่วงมา

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

โทร: 09 0406 5848

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

       tiraporn

 

   นางสาวถิรพร บุญเรือง

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต

โทร:  09 4550 6029

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         paijit

  

นางไพจิตรา เจียรนัยสุรรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา: บัญชีบัณฑิต

โทร: 08 5832 8586

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

             

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq