แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ปี 2564

  แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด 
(Action Plan)
  1.แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ  
  ผลผลิต/โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ    
  กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
                      กิจกรรมรอง   บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ Click
  2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ  
  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
  งบดำเนินงาน  
                              - งบอำนวยการ Click
                              - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด  Click
                              - ค่าจ้าเหมารักษาความปลอดภัย  Click
                              - ค่าสาธารณูปโภค   Click 
                              - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   Click 
                              - ค่าจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน   Click
                              - วันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน Click
          2.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร                           
  กิจกรรมหลัก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความเข็มแข็งตามศักยภาพ ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งแผนงานประจำปี/แผนธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้จัดทำร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
                                       - ส่งเสริมและพัฒนาใสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  Click
                            - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ Click
                            - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 Click 
                            - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 Click 
                            - นิคมสหกรณ์ชะแวะ Click 
                            - พนักงานราชการ Click 
  กิจกรรมรอง การดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ Click
  กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์
                          - ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ Click 
   โครงการ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                          Click
     
     
   2. แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า  
   กิจกรรมหลัก  สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย  
   กิจกรรมรอง ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564
                          โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า Click
                              -  พัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรปลอดภัย Click
3.แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
  กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกูให้เกษตรกสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
                       - โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
Click
     
  4.แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม  
  กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
                                   1. ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Click
                                    2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ Click
  5. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
   กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
                       โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร Click 
  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล  
                       - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร Click
                       
   6. แผนงาน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
                     - เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ Click