แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ปี 2563

  แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด
(Action Plan)
  1.แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ  
  ผลผลิต/โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง     
  กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
                      กิจกรรมรอง   บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  Click
  2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ  
  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
  งบดำเนินงาน  
                              - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด Click
                              - ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์  Click
                              - ค่าจ้าเหมารักษาความปลอดภัย  Click
                              - งบอำนวยการ    Click
                              - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ Click
                              - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ Click
                              - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ Click
                              - กลุ่มตรวจการสหกรณ์ Click
                              - งบเงินสำรอง    Click
                              - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  Click
                            - ค่าสาธารณูปโภค Click
                           - ค่าจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน   Click
          2.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร                           
  กิจกรรมหลัก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความเข็มแข็งตามศักยภาพ ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งแผนงานประจำปี/แผนธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้จัดทำร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
                  - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ Click
                  - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 Click
                  - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 Click
                  - นิคมสหกรณ์ชะแวะ Click
                  - งบรายจ่ายอื่น  Click 
                  - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ Click 
                  - โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล Click
                  - โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง Click 
     
     
   2. แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม  
   กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
   กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
               - โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Click
            - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี Click
                 -  โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Click
  3. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
                 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร Click
   
   4. งบลงทุน
               - ครุภัณฑ์สำนักงาน Click
               - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Click
     
     
                
     

 

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq