แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ปี 2564

  แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด 
(Action Plan)
  1.แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ  
  ผลผลิต/โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ    
  กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
                      กิจกรรมรอง   บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ Click
  2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ  
  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
  งบดำเนินงาน  
                              - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด Click
                              - ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์  Click
                              - ค่าจ้าเหมารักษาความปลอดภัย  Click
                              - งบอำนวยการ   Click 
                              - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   Click 
                              - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   Click
                              - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   Click 
                              - กลุ่มตรวจการสหกรณ์  Click
                              - งบเงินสำรอง  Click 
                              - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  Click 
                              - ค่าสาธารณูปโภค Click
                              - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ Click
                              - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ Click
                              - รายการปรับปรุงอาคารนิคมสหกรณ์ชะแวะ Click
                            - ค่าจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน  Click 
          2.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร                           
  กิจกรรมหลัก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความเข็มแข็งตามศักยภาพ ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งแผนงานประจำปี/แผนธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้จัดทำร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                            - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ Click
                            - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 Click 
                            - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 Click 
                            - นิคมสหกรณ์ชะแวะ Click 
                            - งบรายจ่ายอื่น  Click  
                            - โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปี  Click 
                            - โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล Click
                            - โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง Click 
     
     
   2. แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม  
   กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
   กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Click
                       - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี Click
                       -  โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Click
  3. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
                       โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร Click 
                       - การจัดหาตระกร้าหูเหล็ก สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด Click 
   4. งบลงทุน
                     - ครุภัณฑ์สำนักงาน Click
                     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Click
                       
     
                
     

 

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq