สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และองค์กรเป้าหมายให้เข้มแข็ง

ช่วยตนเอง เป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

พันธกิจ
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

พัฒนาองค์กรเป้าหมาย

เสริมสร้างพัฒนาสมาชิกองค์กร

เสริมสร้าง เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

จัดที่ดินให้ราษฎรในเขตนิคมสหกรณ์ 

 

 เป้าหมาย

1. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

2. เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนกลุ่มในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีการบริหารด้านจัดการองค์กรและด้านธุรกิจที่มีศักยภาพ 
และมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนกลุ่มในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีคุณภาพและเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน

4. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ มีสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง

5. เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการ

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq