สำนักงานสหกรณ์จังหวัระยอง

Knowledge Management

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

1. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี <<รายละเอียด>> ani217

2. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ <<รายละเอียด>> ani217

3. เรื่อง การจัดทำรายงานประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร <<รายละเอียด>> ani217

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq