icon greenlike กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

icon check1 รายละเอียด กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

   iconpdf ที่มาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์
   iconpdf คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และหลักเกณฑ์
   iconpdf ผลการอนุมัติเงินกู้

 

  1.สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2564

      ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน  จำนวนทั้งสิ้น  40 ล้านบาท ดังนี้

รายการ โครงการ

จำนวน

(แห่ง)

จำนวนเงิน (บาท)
โครงการปกติ - โครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ 8 30 ล้านบาท
โครงการพิเศษ - โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิตในสถาบันเกษตรกร 2 4 ล้านบาท
- โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์และยกระดับสินค้าสหกรณ์ 1 3 ล้านบาท
- โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 1 3 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 12 40 ล้านบาท

***  สถานภาพลูกหนี้  เป็นลูกหนี้ปกติ

          2.  แผนการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ประจำปี 2564

        จังหวัดระยองได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2564 ดังนี้

รายการ

แผนการจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์

จำนวน (แห่ง)

จำนวน

(บาท)

โครงการปกติ - โครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ 35 ล้านบาท
โครงการพิเศษ - โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิตในสถาบันเกษตรกร 10 ล้านบาท
- โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 3 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 48 ล้านบาท

 

3.  เอกสารดาวโหลด / แบบฟอร์มกองทุนพัฒนาสหกรณ์

1. คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 menu

2. แบบคำขอกู้

 menu

3. แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้ กพส.(กรณีให้สมาชิกกู้)

 menu

4. แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้ กพส.(กรณีจัดหาและรวบรวม)

 menu

5. หนังสือสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 menu

6. หนังสือค้ำประกัน

 menu

7. แบบประเมินผลงานสหกรณ์ที่กู้เงิน กพส.

 menu

8. ข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้ กพส.

 menu