ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

นางสุนันทา  วงศ์สิทธิพรรุ่ง
นักวิชาการตรวขสอบบัญชี ระดับชำนาญการ
โทร : 038-966-840
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                    สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
                                                                    1.สหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนละหาร จำกัด
                                                                    2.สหกรณ์บริการเดินรถระยองรวมรถ  จำกัด
                                                                    3.สหกรณ์ออมทรัพย์ชูโอไทย  จำกัด
                                                                    4.สหกรณ์ออมทรัพย์เจเนอรัลมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
                                                                    5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมาบตาพุดร่วมใจ  จำกัด
                                                                    6.สหกรณ์ออมทรัพย์รักษาความปลอดภัยและดับเพลิงไออาร์พีซี  จำกัด
                                                                    7.สหกรณ์นิคมเขาพนมสาร์ท  จำกัด
                                                                    8.กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วยทับมอญ
                                                                    9.กลุ่มเกษตรกรทำสวนน้ำเป็น
                                                                    10.กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตำบลซำฆ้อ

 

นางสาวทิยาพา  รัตนวิจิตร
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี ระดับ ชำนาญงาน
โทร : 038-966-840
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                    สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
                                                                    1.กลุ่มเกษตรกรทำประมงพังราด
                                                                    2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนทางเกวียน
                                                                    3.กลุ่มเกษตรกรทำนาทางเกวียน
                                                                    4.กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองปูน
                                                                    5.กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งควายกิน
                                                                    6.กลุ่มเกษตรกรทำไร่กระแสบน
                                                                    7.กลุ่มเกษตรกรทำประมงกร่ำ
                                                                    8.กลุ่มเกาตรกรทำสวนบ้านนา
                                                                    9.กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารากระแสบน
                                                                    10.กลุ่มเกษตรกรทำสวนชากโดน
                                                                    11.กลุ่มเกษตรกรปลูกสับปะรดทางเกวียน

นางจันทร์เพ็ญ  สุรเดชดิอก
นักวิชาการตรวขสอบบัญชี ระดับชำนาญการ  
โทร : 038-966-840
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                    สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
                                                                    1.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระยอง จำกัด
                                                                    2.ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด
                                                                    3.สหกรณ์ร้านค้าไออาร์พีซี จำกัด
                                                                    4.สหกรณ์เดินรถระยองสามัคคี จำกัด
                                                                    5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะกกหนองแตงเม จำกัด
                                                                    6.สหกรณ์ประมงพลาบ้านฉาง จำกัด
                                                                    7.สหกรณ์กองทุนสวนยางปลวกแดง จำกัด
                                                                    8.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชุมนุมสูง จำกัด
                                                                    9.สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด
                                                                    10.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด
                                                                    11.กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังหว้า
                                                                    12.กลุ่มเกษตรกรทำสวนกองดิน
                                                                    13.กลุ่มเกาตรกรทำสวนยางพารากองดิน

นางรัชนี  ฤทธาภัย
นักวิชาการตรวขสอบบัญชี ระดับชำนาญการ  
โทร : 038-966-840
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                     สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
                                                                     1.สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง  จำกัด
                                                                     2.ร้านสหกรณ์ระยอง  จำกัด
                                                                     3.สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ ออโต-พาร์ท จำกัด 
                                                                     4.สหกรณ์ออมทรัพย์จอห์นสัน คอนโทรลล์ แอนด์ ซัมมิท อินทรีย์ จำกัด
                                                                     5.สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์  จำกัด
                                                                     6.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใช้ จำกัด
                                                                     7.สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด
                                                                     8.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเซนต์โกเบน จำกัด
                                                                     9.กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดมะขามคู่
                                                                     10.กลุ่มเกษตรกรทำไร่นิคมพัฒนา
                                                                     11.กลุ่มเกษตรกรทำไร่มาบข่า
                                                                     12.กลุ่มเกษตรกรทำนาบางบุตร
                                                                     13.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านค่าย
                                                                     14.กลุ่มเกษตรกรทำสวนสำนักท้อน
                                                                     15.กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตำบลสำนักท้อน

นางสาวอัญชลี  ศักดิ์พิบูลย์รัตน์
นักวิชาการตรวขสอบบัญชี ระดับชำนาญการ
โทร : 038-966-840
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                     สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
                                                                     1.สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกกรรมถุงพลาสติกไทยและเอเปกฟิล์ม จำกัด
                                                                     2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอเอที  จำกัด
                                                                     3.สหกรณ์ออมทรัพย์ในเครือบริษัทไทยโพลีอะชีทัลและบริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
                                                                     4.สหกรณ์บริการเดินรถตาขัน จำกัด
                                                                     5.สหกรณ์ออมทรัพย์อูเบะ(ประเทศไทย) จำกัด
                                                                     6.สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลซำฆ้อ จำกัด
                                                                     7.สหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา จำกัด
                                                                     8.สหกรณ์การเกษตปลวกแดง  จำกัด
                                                                     9.กลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่น้ำคู้

นางสาววารี  เร่งศิริกุล
นักวิชาการตรวขสอบบัญชี ระดับชำนาญการ 
โทร : 038-966-840
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                     สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
                                                                     1.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯระยอง จำกัด
                                                                     2.สหกรณ์ประมงระยอง  จำกัด
                                                                     3.สหกรณ์บริการเดิยรถปากน้ำระยอง จำกัด
                                                                     4.สหกรณ์เดินรถพนานิคม จำกัด
                                                                     5.สหกรณ์ออมทรัพย์ในเครือร่วมเจริญ จำกัด
                                                                     6.สหกรณ์กองทุนสวนยางพัฒนาบ้านท่าเสา จำกัด
                                                                     7.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านศาลาน้ำลึก  จำกัด
                                                                     8.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระยอง จำกัด
                                                                     9.สหกรณ์กองทุนสานยางบ้านสหมิตร  จำกัด
                                                                     10.สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด
                                                                     11.สหกรณ์นิคมวังไทร  จำกัด
                                                                     12.กลุ่มเกษตรกรทำไร่มาบยางพร
                                                                     13.กลุ่มเกาตรกรทำไร่สับปะรดตำบลปลวกแดง

นางสาวอุมาพร  เจริญราช
นักวิชาการตรวขสอบบัญชี ระดับชำนาญการ
โทร : 038-966-840
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                     สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
                                                                     1.สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด
                                                                     2.สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ระยอง จำกัด
                                                                     3.สหกรณ์นิคมป่ายุบใน จำกัด
                                                                     4.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำกัด
                                                                     5.สหกรณ์เดินรถระยอง จำกัด
                                                                     6.สหกรณ์บริการเดินรถรวมใจ จำกัด
                                                                     7.สหกรณ์บริการเดินบ้านค่ายระยอง จำกัด
                                                                     8.กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดพนานิคม
                                                                     9.กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบางบุตร
                                                                    10.กลุ่มเกษตรกรทำสวนชากบก
                                                                    11.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่ายุบใน
                                                                    12.กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราชุมแสง
                                                                    13.กลุ่มเกาตรกรทำสวนชุมแสง

นางจันทิมา  วิรัชกุล
นักวิชาการตรวขสอบบัญชี ระดับชำนาญการ 
โทร : 038-966-840
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                      สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย
                                                                      1.กลุ่มเกษตรกรทำประมงท่าประดู่
                                                                      2.กลุ่มเกษตรกรคนพิการผู้เลี้ยงแพะตำบลพังราด
                                                                      3.กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลตาสิทธิ์
                                                                      4.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตำบลหนองไร่
                                                                      5.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ละหาร
                                                                      6.กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลพลา
                                                                      7.กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองละลอก
                                                                      8.กลุ่มเกษตรกรทำนาเชิงเนิน
                                                                      9.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลพลงตาเอี่ยม

 

 

  

       

logonewcpd V3          logo 1facebookMOACyoutubeMoac logo    0000173MOACtwitterMoac
headfaq